Assemblea de Càritas Diocesana de Vic


En nom del Consell Diocesà em plau convocar-vos a I’Assemblea ordinària de Càritas Diocesana de Vic, que tindrà lloc al Seminari de Vic, el dissabte dia 3 de juny, a les 9 del matí, en primera convocatòria, o en segona convocatòria mitja hora més tard: a 2/4 de 10, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 • Pregària.
 • Benvinguda de la Directora Diocesana.
 • Paraules del Sr.Bisbe.
 • Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d‘activitats, de l’exercici econòmic del 2016 i dels pressupostos del 2017.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, de la terna per al nomenament del nou/va Director/a diocesà/na.
 • Elecció dels dos membres de l’Assemblea que hagin d’aprovar l’acta, de conformitat amb la Disposició 1a.2.c) dels Estatuts.
 • Torn de paraules.
 • Descans.
 • Presentació de l’informe i valoració de l’acollida a la Diòcesi.
 • Posada en comú i noves propostes.
 • Cloenda.

Ben cordialment,

Germana Adoració Pujadas Pou

DirectoraDetall de l'esdeveniment