Condicions d’ús i política de privacitat

AVÍS LEGAL

0. OBJECTE I ACEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.caritasbisbatvic.cat (en
endavant, LA WEB), del que és titular CÀRITAS DIOCESANA DE VIC (en endavant,
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC).
La navegació pel lloc web de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC li atribueix la condició
d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i
cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes
condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CÀRITAS
DIOCESANA DE VIC, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la
màxima antel·lació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i
fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la
bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis
que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol
moment.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
EL CÀRITAS DIOCESANA DE VIC, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: CÀRITAS DIOCESANA DE VIC.
• El seu CIF és: R0800521G
• El seu domicili social està a: C/ Torras i Bages 4 – 08500 Vic – Barcelona
• Inscrita al Registre asociacions de Catalunya número 001091.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de
contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: 938860483
 • E-mail: lopd.cdvic@caritas.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CÀRITAS DIOCESANA DE
VIC es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol
mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, CÀRITAS
DIOCESANA DE VIC pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva
web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC i serà l’únic responsable de les manifestacions falses
o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC i a no emprar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius,
d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar,
espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics,
dades o sistemes físics i lògics de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC o de terceres
persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus
serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels
quals CÀRITAS DIOCESANA DE VIC presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees
restringides dels sistemes informàtics de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC o de
tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la
confidencialitat de la informació de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de
comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti
amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment
permès.
g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol
classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa
comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones,
tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una
obra la propietat de la qual pertany a CÀRITAS DIOCESANA DE VIC, sense que
puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més
enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els
continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements
reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats
a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe
que apareixen al lloc web són propietat de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC, sense que
pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els
mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol
altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació
queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni
l’acceptació i aprovació per part de CÀRITAS DIOCESANA DE VIC dels seus
continguts o serveis.

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni
als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi
sobre la base dels mateixos.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament
informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva
exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un
objectiu específic.

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic,
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud,
exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes
de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a
disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que
s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir
alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels
usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el
present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En
particular, i a manera exemplificativa, CÀRITAS DIOCESANA DE VIC no es fa
responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat
intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de
competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CÀRITAS DIOCESANA DE VIC declina qualsevol responsabilitat respecte
a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel
nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en
aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts
susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CÀRITAS
DIOCESANA DE VIC no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o
accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als
mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CÀRITAS
DIOCESANA DE VIC no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de
tercers.

 

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE
CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o
circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o
de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a
través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CÀRITAS DIOCESANA DE VIC
identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant
expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la
notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del CÀRITAS DIOCESANA DE
VIC, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de
Barcelona (España).

 

5. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat
legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser
publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que
constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La
informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit
de validesa legal.

 

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT
A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que
realitzem a CÀRITAS DIOCESANA DE VIC.

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  Entitat: CÀRITAS DIOCESANA DE VIC – NIF: R0800521G
  Direcció postal: C/ Torras i Bages 4 – 08500 Vic – Barcelona
  Telèfon: 938860483
  Correu electrònic: lopd.cdvic@caritas.es

 

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CÀRITAS DIOCESANA DE VIC estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CÀRITAS DIOCESANA DE VIC deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.
  Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
  Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a CÀRITAS DIOCESANA DE VIC.

 

6.1. Tractament de les dades personals de contactes via web

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A CÀRITAS DIOCESANA DE VIC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions, inclusivament per via electrònica.

 

 • Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions inclusivament per via electrònica.

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

 • Transferències de dades a tercers països.
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Drive (Google), amb la finalitat de realitzar una còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar
  informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
  • Gmail (Google), amb la finalitat d’enviar i rebre els correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació addicional en:
  https://policies.google.com/privacy?hl=es

 

6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A CÀRITAS DIOCESANA DE VIC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació.

 

 • Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

 • Transferències de dades a tercers països.
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

6.3. Tractament de les dades personals de donants /socis

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A CÀRITAS DIOCESANA DE VIC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió pròpia de la donació, així com la gestió administrativa, comptable i fiscal d’aquesta. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

 • Per quant temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: realitzar la gestió pròpia de la donació, així com la gestió administrativa, comptable i fiscal d’aquesta.

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de gestió de les donacions rebudes (requisit contractual).

 

 • Transferències de dades a tercers països
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Drive (Google), amb la finalitat de realitzar una còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
  • Gmail (Google), amb la finalitat d’enviar i rebre els correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es

 

6.4. Tractament de les dades personals de videovigilància

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  En CÀRITAS DIOCESANA DE VIC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
  No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.

 

 • Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

 

 • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

6.5. Tractament de les dades personals de Curriculum vitae a treballador o voluntariat

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A CÀRITAS DIOCESANA DE VIC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

 • Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Dos anys des de l’última interacció

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Administracions Públiques, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals (requisit legal).
  • Càritas Espanyola i Confederació de Càritas, amb la finalitat d’intervenir i coordinar les activitats socials desenvolupades pels voluntaris

 

 • Transferències de dades a tercers països.
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Drive (Google), amb la finalitat de realitzar una còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Més informació: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
  • Gmail (Google), amb la finalitat d’enviar i rebre els correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

6.6. Tractament de les dades personals de participants

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  En CARITAS DIOCESANA DE VIC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis d’ajuda social, econòmica o alimentosa sol·licitats pels participants així com gestionar l’enviament de comunicacions informatives sobre les accions empreses. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

 • Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: prestar els serveis d’ajuda social, econòmica o alimentosa sol·licitats
  • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions informatives
  • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’entitat tals com web i/o xarxes socials, la pròpia de l’interessat com dels menors de 14 anys amb tutela legal efectiva per part de l’interessat

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Administracions Públiques, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Càritas Espanyola i Confederació de Càritas, amb la finalitat d’intervenir i coordinar les activitats socials desenvolupades
  • Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de gestionar els cursos formatius realitzats pels participants.
  • Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de sol·licitar subvencions en nom dels participants.
  • Institucions i organismes socials, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats, seguiment de la intervenció que realitza l’entitat i acompanyament si fos necessari.
  • Mitjans informatius que utilitza l’entitat per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicar les imatges en els mitjans informatius de l’entitat

 

 • Transferències de dades a tercers països.
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Drive (Google), amb la finalitat de realitzar una còpia de seguretat de les dades. La
  garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió
  d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Més informació:
  Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
  • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia per a aquesta
  transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la
  Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació addicional
  en: https://es-es.facebook.com/privacy/.
  • Gmail (Google), amb la finalitat d’enviar i rebre els correus electrònics. La garantia per
  a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació
  de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació
  addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
  • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions informatives. La garantia per
  a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació
  de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació
  addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia per a aquesta
  transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la
  Comissió. Pot consultar informació addicional en: Pot consultar informació addicional
  en: https://twitter.com/en/privacy.
  • Whatsapp, amb la finalitat de gestionar els contactes i l’enviament de comunicacions
  informatives. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de:
  Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació
  addicional en: Més informació: Pot consultar informació addicional en:
  https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-*policy-*our-global-*operations.

 

6.7. Tractament de les dades personals de de empreses colaboradores

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A CÀRITAS DIOCESANA DE VIC tractem la informació que ens faciliten les persones
  interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de les
  empreses col·laboradores, així com de les persones de contacte d’aquestes. En el cas que no
  faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites
  anteriorment.
  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
  Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant
  els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels
  serveis contractats, així com de les persones de contacte

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit
  legal).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit
  contractual).

 

 • Transferències de dades a tercers països.
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quines són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 

Anàlisi estadísticLes cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei.

El detall de les cookies d’anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies : _ga  _gid

Nom: Google Analytics

Tipus: De tercers

Propòsit 
Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten.

Més informació
Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Aviso Legal de: www.caritasbisbatvic.cat


Cookies:  _YSC   _GPS

Nom: Anàlisi Youtube

Tipus: De tercers

Propòsit 
Mesuren les reproduccions de vídeos realitzades per l’usuari i registra els esdeveniments de “M’agrada” o “Compartir vídeo”. També registra una identificació única en dispositius mòbils per a permetre el seguiment segons la ubicació geogràfica per GPS i els vídeos més recents que s’han vist en un navegador específic.

Mès informació
Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

Tècniques o necessàriesSón aquelles que s’utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies:  PHPSE  SSID

Nom: Tècnica caritasbisbatvic.cat

Tipus: Pròpia

Propòsit:  S’utilitza per a controlar la sessió de l’usuari. Necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web.

Mès informació: En la pròpia pàgina web.


Cookies:  wpsettings  – _wpsettings   -time-1   _drip_client_ID_toplevel_page

Nom: Tècnica caritasbisbatvic.cat

Tipus: De tercers

Propòsit: Cookies tècniques que permeten, entre altres tasques, visualitzar la pàgina, mostrar contingut, recordar les accions anteriors i interactuar amb ella sense obtenir cap informació de l’usuari

Mès informació: En la pròpia pàgina web.

 

PublicitàriaSón aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies publicitàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies: _CONSENT

Nom: Publicitària Google

Tipus: De tercers

Propòsit: Permeten personalitzar com es veuen els anuncis fora de Google o emmagatzemar informació com l’idioma preferit a l’hora de mostrar resultats de cerca.

Mès informació: Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

Personalització o preferènciaSón aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba. El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies: _PREF_VISITOR_INFO1_LIVE_

Nom:  Preferència YouTube

Tipus: de tercers

Propòsit: Cookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google

Més informació: Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 


Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.


 

Eliminar o bloquejar les cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:
o Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
o Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-
in-internet-explorer-9
o Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
o Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.